Povodně

19.02.2009 11:26

Povodně a povodňová ochrana  

zdroj: www.HZSPK.cz
Napsal Ing. Pavel Wolf   
Co jsou to povodně, co mají občané dělat před povodněmi, při povodních a na co dbát při skončení povodně. Článek se zmiňuje o zákonu o vodách.

Povodňová ochrana a povodně

Nastanou-li trvalé a vydatné deště, mohou se výrazně zvýšit hladiny řek. Intenzivními přívalovými dešti na malém území může dojít ke vzniku přívalové povodně. V zimě v důsledku tání ledů může dojít v zúžených místech k ucpání koryta řeky ledovými krami a následně k vylití toku řeky z koryta. Tyto stavy hodnotíme jako přirozené povodně. V důsledku havárie vodního díla, vylitím vody z nádrže může dojít k tzv. zvláštní povodni.
Přirozené povodně se v České republice často opakují a ohrožení je v místech vodních toků vždy statisticky možné. Pravděpodobnost vzniku zvláštní povodně je nepatrná, zejména u přehrad na řekách, protože technické prohlídky a údržba vodních děl prováděná provozovateli je zvláště přísná. Následky zvláštní povodně by ale byly katastrofální.

Zákon č. 245/2001 Sb. (vodní zákon) se mimo jiné zabývá prevencí před povodněmi, způsoby a zásadymi řešení vzniklých povodní. Určuje povinnosti a práva povodňových orgánů, stanovuje, jaké se zpracovávají povodňové plány.

V České republice je v rámci povodňové ochrany ustanovena Ústřední povodňová komise, v Plzeňském kraji je ustanovena povodňová komise kraje. Dále jsou ustanoveny povodňové komise obcí s rozšířenou působností. Města a obce, které jsou ohroženy povodněmi, ustanovují své povodňové komise.

Stupně povodňové aktivity:

Vodním zákonem jsou stanoveny 3 stupně povodňové aktivity:

1. stupeň - stav bdělosti - nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí, zahajuje činnost hlásná a hlídková služba; na vodních dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně,

2. stupeň - stav pohotovosti - se vyhlašuje v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň; vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti; aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu,

3. stupeň - stav ohrožení - se vyhlašuje při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území; vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření; provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Jak bude uvědoměno obyvatelstvo v případě povodňového ohrožení?

Obyvatelstvo bude o ohrožení povodněmi informováno těmito způsoby:
Pomocí poplachových sirén signálem všeobecná výstraha.
Informacemi o vyhlášených stupních povodňové aktivity ohlášené ve ve sdělovacích prostředcích.
Inromováním občanů orgány samosprávy.
Vlastním sledováním povodňové situace.

Další informace o povodňové situaci lze získat na internetové stránce ČHMÚ.

 

Doporučená činnost obyvatelstva při povodních:

Před povodní:

Vytipujte si bezpečné místo, které nebude zaplavené vodou.
Připravte si pytle s pískem na utěsnění nízko položených dveří a oken.
Připravte si potraviny a pitnou vodu na 2-3 dny.
Vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k použití.
Promyslete způsob evakuace zvířat a upevnění věcí, které by mohla zničit nebo odnést voda.
Z volného prostranství odstraňte předměty, které mohou vytvářet umělé hráze valící se vodě a tím zhoršovat povodňovou situaci.

Při akutním nebezpečí povodně, je-li dostatek času:
Evakuujte mimo ohrožené území cenné předměty a zařízení, spotřební elektroniku, osobní počítače, předměty kulturní hodnoty jako obrazy, plastiky, starožitný nábytek apod.
Odvezte nebo zajistěte proti zničení cenné a jedinečné dokumenty: vysvědčení, diplomy, rodinné fotografie, CD, DVD, smlouvy, cenné papíry, záruční listy, účetní záznamy, stavební dokumentaci, kroniky, archiválie, cenné knihy, atd.
Odvezte mimo ohrožené území pojízdnou techniku a stroje, jiná vozidla, která nebudou použita pro přepravu vlastní a rodinných příslušníků za evakuace.
Přestěhujte z ohroženého území velké i drobné domácí zvířectvo a na místě nového ustájení pro ně zajistěte krmivo.
Různé chemické prostředky, rozpouštědla, barvy, pohonné hmoty, olej apod. vyneste ze sklepů a přízemních místností do vyšších pater, předejdete tím zamoření vody nebezpečnými chemickými látkami.
Na dvorech a zahradách odkliďte nebo upevněte (přivážte) předměty, které plavou nebo by je mohla vzít voda.
Pytli s pískem ucpěte okenní otvory do sklepů a vstupních dveří do domu, utěsněte otvory u kanalizace a odpadů v přízemí a ve sklepech a s pytli vytvořte hráz kolem studně.
Sbalte si evakuační zavazadlo .

Při povodni:
Průběžně sledujte vývoj povodňové situace, informace o vyhlášených stupních povodňové aktivity získané ze zpráv ve sdělovacích prostředcích, orgánů samosprávy obce nebo orgánů státní správy.
Při přirozené povodni opusťte ohrožený prostor samostatně nebo na pokyn orgánů obce nebo orgánů státní správy. Uposlechněte pokynů příslušníků záchranných složek (Policie ČR, hasičů), orgánů státní správy a samosprávy.
V případě vzniku zvláštní povodně ihned po zaznění varovného signálu sirén opusťte ohrožený prostor.
V případě evakuace dodržujte zásady pro opuštění bytu (domu) .Po povodni
Nechte si zkontrolovat stav obydlí (statická narušenost, obyvatelnost), rozvody energií (plyn, el. energie apod.), stav kanalizace a rozvodů vody, studny.
Majitelé studní musí vyčerpat všechnu vodu, studnu vyčistit a desinfikovat, mají provést chemické ošetření nové vody. Před používáním vody ze studní je nutno ji podrobit laboratornímu vyšetření na kvalitu a získat povolení od hygienika o používání obnoveného zdroje pitné vody.
Zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny, které byly zasaženy vodou, postupujte podle pokynů hygienika.
Informujte se na obecním úřadu o místech humanitární pomoci a o možnostech poskytnutí mimořádné finanční pomoci; v případě stavu nouze si vyžádejte finanční pomoc, pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické potřeby, potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod apod.
Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod.


 
 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode